Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych – umowa na zastępstwo

Data publikacji: 19 stycznia 2022

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach ul. Wadowicka 49 Tel. 33/823 26 47.

I. Przedmiot naboru:

1.Stanowisko urzędnicze ds. obsługi świadczeń rodzinnych i wychowawczych

2.Wymiar czasu pracy: pełny etat – umowa na zastępstwo

3.Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach 4.Przewidywany termin zatrudnienia: luty 2022 rok

II. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe ,
 • znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych ,
 • znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ,
 • znajomość ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 • znajomość ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • znajomość ustawy o dodatku osłonowym,
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • dobra znajomość obsługi programów MS Office (Excel, Word), umiejętność obsługi poczty e-mail oraz obsługi urządzeń biurowych, znajomość obsługi programów dziedzinowych,
 • kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 III. Wymagania dodatkowe:

 • sumienność, bezkonfliktowość,
 • samodzielność i kreatywność w działaniu, odpowiedzialność,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i pracy w zespole
 • komunikatywność,
 • umiejętność prowadzenia rozmów z klientem.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie stronom informacji dotyczących warunków nabywania prawa do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych , świadczenia wychowawczego, świadczenia „Dodatek osłonowy” , świadczenia „ Za życiem” oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń
 • prowadzenie postepowań administracyjnych w w.w sprawach , prowadzenie rejestru i ewidencji złożonych wniosków
 • przyjmowanie wniosków i i sprawdzanie ich zgodności pod względem merytorycznym i formalnym
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych
 • sporządzanie list wypłat realizowanych świadczeń
 • prowadzenie korespondencji w prowadzonych sprawach
 • prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
 • przygotowywanie analiz, raportów i sprawozdań w zakresie określonym przez przełożonego
 • prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie powierzonych spraw zgodnie z przepisami prawa
 • gromadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji prowadzonych spraw
 • stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez bieżące zapoznawanie się z przepisami
 • praca w systemach komputerowych obsługujących świadczenia rodzinne i wychowawcze
 • wykonywanie innych poleceń zleconych przez Kierownika

V. Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku

Dokumenty należy składać lub przesłać do: 27 stycznia 2022 r. w godz. pon. od 7-16, wt.-czw. 7-15, pt.7-14, pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach ul. Wadowicka 49 – z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych – umowa na zastępstwo”., bądź na adres e-mail: kierownik@gopstomice.pl

Wybrane osoby zaproszone zostaną na rozmowę rekrutacyjną.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik GOPS Tomice – Jadwiga Kwarciak, nr tel. 33/823 26 47.

Inne informacje:

 1. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
 2. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tomicach

– Jadwiga Kwarciak

Klauzula Informacyjna dla celu przeprowadzenia rekrutacji
kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie(1)