Statut

Tekst Statutu został ujednolicony.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną Gminy Tomice.

§ 2.

Siedziba Ośrodka mieści się w Tomicach przy ul. Wadowickiej 49.

§ 3.

Obszarem działania Ośrodka jest teren administracyjny gminy Tomice.

Rozdział 2.
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4.

1. Ośrodek realizuje zadania:
1) własne gminy, w tym o charakterze obowiązkowym;
2) zlecone gminie przez administrację rządową;
3) wynikające z:
a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
b) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
d) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
e) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
f) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
g) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
h) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych,
i) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa,
j) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
k) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
l) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
m) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
n) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
o) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Karty Dużej Rodziny,
p) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
q) programów osłonowych wynikających z przepisów prawa,
r) niniejszego statutu,
s) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).
2. Do zadań własnych gminy realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
13) skreślony;
14) dożywanie dzieci;
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
18) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie;
19) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
20) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
21) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
22) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
23) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
24) kierowanie osób wymagających opieki do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt w tym domu;
25) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
26) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach;
27) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
3. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek należy:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życiu osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, który uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
8) przyjmowanie wniosków, udzielanie i wypłata świadczenia pieniężnego osobom fizycznym z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Ośrodek wykonuje również zadania przekazane mu do realizacji na podstawie upoważnienia właściwego organu gminy, w przypadkach przewidzianych w ustawie, w zakresie:
1) przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych;
2) przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów;
3) opracowywania i realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
4) opracowania i realizacji gminnego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
5) prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych;
6) prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
7) prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;
8) prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji;
9) prowadzenie postępowań w sprawach przyznania Karty Dużej Rodziny;
10) prowadzenie postępowań w sprawach ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów;
11) realizacja zadań z zakresu świadczenia wychowawczego;
12) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 5.

1. W ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach działają następujące Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży:
1) Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Tomicach z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach, ul. Floriańska 16;
2) Placówka Opiekuńcza w Tomicach z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach, ul. Dworska 9a;
3) Placówka opiekuńczo-specjalistyczna w Woźnikach z siedzibą w Szkole Podstawowej w Woźnikach, ul. Wadowicka 133.
2. W skład Ośrodka wchodzą:
1) Kierownik;
2) Główny Księgowy;
3) Pracownicy socjalni w rejonach opiekuńczych;
4) Pracownicy realizujący zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych;
5) Pracownicy realizujący zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
6) asystent rodziny.

§ 6.

1. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Tomice.
2. Wójt ustala dla Kierownika wysokość wynagrodzenia, a także inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy.

§ 7.

1. Kierownik Ośrodka w szczególności:
1) kieruje pracą Ośrodka;
2) reprezentuje Ośrodek na zewnątrz;
3) jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej Ośrodka;
4) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników i dokonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy;
5) wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu działania Ośrodka na podstawie upoważnienia Wójta lub Rady Gminy Tomice;
6) wydaje wewnętrzne zarządzenia dotyczące organizacji pracy Ośrodka;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
2. Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Tomice.

§ 8.

Szczegółową strukturę organizacyjną, zakresy zadań i odpowiedzialności oraz wykaz stanowisk w Ośrodku określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka.

§ 9.

Statut prawny pracowników zatrudnionych w Ośrodku określa ustawa o pracownikach samorządowych.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA I PLANOWANIE

§ 10.

1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i rozchody, który jest opracowywany przez Kierownika i Głównego Księgowego Ośrodka na podstawie uchwały budżetowej Rady Gminy Tomice.
3. Planowanie i wydatkowanie środków finansowych Ośrodka odbywa się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
4. Ośrodek sporządza sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 11.

1. Środki finansowe na realizację zadań i prowadzenie Ośrodka zapewniają:
1) Rada Gminy Tomice na zadania własne Gminy Tomice;
2) Wojewoda Małopolski – w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
3. Ośrodek prowadzi własną rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

Rozdział 5.
NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OŚRODKA

§ 12.

1. Nadzór ogólny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Tomice.
2. Okresowych kontroli i oceny działalności Ośrodka dokonuje:
1) Rada Gminy Tomice;
2) Wójt Gminy Tomice – w szczególności w zakresie realizacji zadań własnych Gminy Tomice i realizacji planu finansowego Ośrodka;
3) Wojewoda Małopolski – w szczególności w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 14.

Statut nadaje Rada Gminy Tomice.

§ 15.

Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach podjęty został uchwałą Nr XXXI/245/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 30.07.2010 r. Zmianę do Statutu podjęto uchwałą Nr XIX/163/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23.11.2012 r.