Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice

Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice

Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice

Gmina Tomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice”. Typ projektu – usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Celem głównym projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznemu i ubóstwa oraz wspieranie rodziny poprzez działania obejmujące zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie 120 dzieci i młodzieży do 18 roku życia (na podstawie numeru PESEL), oraz ich rodziców (tj. 60 os.), poprzez utworzenie trzech placówek wsparcia dziennego w gminie Tomice tj. dwie placówki w Tomicach oraz jedną w Woźnikach, organizację zajęć dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb dzieci oraz rozwinięcie kompetencji kluczowych. Celem nadrzędnym jest wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie skutecznego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, sprzyjający prawidłowemu jej rozwojowi.

Głównymi zadaniami projektu są:

1. Utworzenie placówek – 2 placówek w Tomicach i 1 placówki w Woźnikach.
2. Realizacja zajęć dla dzieci oraz szkoleń dla rodziców.

Rekrutacja będzie ciągła w trakcie funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego, polegać będzie na przyjmowaniu formularzy w miesięcznych cyklach. Kandydaci będą oceniani przez komisję rekrutacyjną, która zakwalifikuje ich zgodnie z otrzymaną liczbą punktów. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku gdy zwolni się miejsce w Placówce zostanie zakwalifikowany pierwszy uczestnik z listy rezerwowej. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać z strony internetowej Urzędu Gminy Tomice oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach. Dokumenty należy składać w ww. instytucjach oraz we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy.

Więcej informacji o rekrutacji do projektu można uzyskać w GOPS Tomice oraz w placówkach oświatowych.

OFERTA PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE TOMICE

„Razem możemy więcej - utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice”

Biuro projektu znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach, ul. Wadowicka 49. Kontakt telefoniczny: 33 823 26 47

Biuro czynne jest w godzinach:
poniedziałek: 7:00 – 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 – 15:00
piątek: 7:00 – 14.00

„Razem możemy więcej - utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice”