Fundusz alimentacyjny

Zmiany w funduszu alimentacyjnym, które przyjęto w rozszerzonej tarczy antykryzysowej na okres zasiłkowy 2020/2021, to:

  • wyższe kryterium dochodowe,
  • wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń.

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych na dzieci alimentów.

Dzięki nowelizacji Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów kryterium z dniem 1 października 2020r. wzrosło do kwoty 900,00 zł na osobę.

 Została również wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę”.

Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. kwoty 900,00zł miesięcznie na osobę w rodzinie nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00zł. miesięcznie. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” wynosi 100,00zł. 

Nowe przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 rozpoczynający się od dnia 1 października 2020r. 

Wniosek o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego składa uprawniona osoba pełnoletnia, a w przypadku uprawnionych osób niepełnoletnich ich przedstawiciel ustawowy.

Do wniosku należy dołączyć (do każdej kserokopii należy przedstawić oryginał do wglądu):

  • akt zgonu współmałżonka, wyrok o rozwodzie bądź separacji, prawomocny wyrok lub ugoda o alimentach
  • zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów w 2019r.
  • zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o świadczenia z FA
  • nakaz płatniczy za 2019r. lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego za 2019r.
  • zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia lub ukończy w okresie świadczeniowym
  • osoby pobierające stypendia zaświadczenie/oświadczenie o ich wysokości za 2019r.

Ponadto:
W przypadku osób mających zerowy dochód za rok 2019a w 2020r. podjęły zatrudnienie – zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc następny po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.
Osoby które podjęły zatrudnienie w ciągu roku 2020r. zobowiązane są dostarczyć dokument potwierdzający datę rozpoczęcia pracy.
W przypadku utraty dochodu dokument potwierdzający utratę dochodu przez członka rodziny oraz wysokość utraconego dochodu ( np. świadectwo pracy, PIT 11 za rok 2019 ).
Informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: – brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Podstawy prawne:
– Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020r.poz.808 z póź. zm.)
– rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu (Dz.U.z 2017r., poz. 1467)
– Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)

Więcej informacji pod nr telefonu 33 82 33 210 wew.33, lub na stronie e-mail: gops@tomice.pl

Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski na  nowy okres zasiłkowy 2020/2021. w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Od 1 sierpnia 2020 r. istnieje możliwość złożenia wniosków drogą tradycyjną.

Formularze – przejdź i pobierz