Asystent rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach, realizując zadania z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zapewnia rodzinom wsparcie w formie asystenta rodziny. Asystent rodziny to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, szczególnie te dotyczące opieki i wychowania dzieci. Termin asystent pochodzi od słowa asysta, które określa osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu. Asystent to osoba, która towarzyszy rodzinie w pokonywaniu jej problemów, pracuje na zasobach rodziny, udziela wsparcia, motywuje do zmiany niekorzystnej sytuacji i poprawy jej funkcjonowania.

Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzicom wypełnianiu ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. W przypadku, gdy dzieci znajdują się już w placówce opiekuńczej lub w rodzinie zastępczej, asystent podejmuje działania na rzecz ich najszybszego powrotu do rodziny.

W trakcie swojej pracy asystent rodziny współpracuje z różnymi instytucjami, działającymi na rzecz rodziny. Lista instytucji, które poprzez swoje działania wspierają rodzinę w trudnej sytuacji jest bardzo długa, podobnie jak zakres udzielanych przez nie usług i świadczeń.

Zasady przyznawania pomocy w formie asystenta rodziny:
– pracownik socjalny po otrzymaniu informacji o rodzinie przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, przeprowadza wywiad środowiskowy na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej,
– pracownik socjalny, po zdiagnozowaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie, wnioskuje o objęcie jej wsparciem przez asystenta rodziny, wcześniej zapoznając rodzinę z ofertą pomocy świadczonej w ramach jego kompetencji i uzyskaniu pisemnej zgody rodziny na wsparcie,
– wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych,
– jeśli rodzina odmawia współpracy z asystentem, a z wywiadu wynika, że jest ona niezbędna, kierownik ośrodka pomocy społecznej może poinformować właściwy sąd opiekuńczy o odmowie współpracy z asystentem rodziny.

Pracownik socjalny przedstawia asystentowi rodziny informacje o danej rodzinie i wskazuje obszar wymagający zmiany. Asystent rodziny wspólnie z pracownikiem socjalnym działają na rzecz danej rodziny, w sytuacjach kryzysowych, razem podejmują decyzje i działania zmierzające do poprawy sytuacji. Spotkania z asystentem rodziny odbywają się przynajmniej raz w tygodniu, w zależności od potrzeb rodziny. Asystent rodziny pracuje w miejscu zamieszkania danej rodziny lub w miejscu wskazanym przez rodzinę w zależności od jej potrzeb.