Nabór na stanowisko (27.07.2021)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach
ogłasza nabór na stanowisko:
wychowawca w placówce opiekuńczo-specjalistycznej w Woźnikach,
wychowawca w placówce opiekuńczej w Tomicach
w ramach projektu „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice”
na umowę o pracę na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy – ilość miejsc – 2
(1/2 etatu, praca od poniedziałku do piątku w godz.14.00 do 18.00)

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:
a) wykształcenie wyższe:
– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
b) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
c) Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
d) Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
e) Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) Kandydat posiada pełną zdolności do czynności prawnych;
h) Kandydat posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
i) Kandydat posiada obywatelstwo polskie.

2. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą uczęszczającymi do placówki, do jej obowiązków będzie należało:
a) Opieka i prowadzenie pracy wychowawczej z podopiecznymi PWD
b) Realizacja Indywidualnych Planów Działania, prowadzenie dokumentacji świetlicy i podopiecznych,
c) Współpraca z rodzicami i rodzinami podopiecznych, ze szkołą, do której uczęszcza dziecko, z podmiotami leczniczymi, w razie wystąpienia potrzeby, innymi podmiotami ważnymi w zakresie wsparcia dziecka i rodziny.
d) Prowadzenie bezpiecznych i odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom dzieci zajęć z grupą, w tym zajęć sportowo-ruchowych, prowadzenie zajęć wychowawczych z dzieckiem, pomaganie w odrabianiu lekcji i nauce.
e) Zapewnienie warunków harmonijnego rozwoju dzieciom i młodzieży
f) Realizacja działań zgodnie z zapisami w projekcie

Wymagane predyspozycje i kompetencje:
empatia, tolerancja, cierpliwość, czujność, wytrwałość i konsekwencja, opiekuńczość, wrażliwość oraz znajomość psychologii.

3. WYMAGANE DOKUMENTY:
a) List motywacyjny,
b) Życiorys – CV,
c) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
e) Kserokopie świadectw pracy,
f) Referencje (w przypadku posiadania takich),
g) Własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, klauzula informacyjna RODO dla osób aplikujących na stanowisko wychowawcy (załącznik)
h) Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa dokonane umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia niezbędne będzie stosowne zaświadczenie),
i) Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej oraz o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (w przypadku gdy występują).
j) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku wychowawcy.
Dokumenty należy składać lub przesłać do: 11 sierpnia 2021 r. w godz. pon. od 7-16, wt.-czw. 7-15, pt.7-14, pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach ul. Wadowicka 49 – z dopiskiem „Nabór na stanowisko wychowawcy”., bądź na adres e-mail: kierownik@gopstomice.pl Wybrane osoby zaproszone zostaną na rozmowę rekrutacyjną.
Informacji dodatkowych udziela Kierownik GOPS Tomice -Jadwiga Kwarciak,
nr tel. 33/823 26 47.

Inne informacje:
1. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
2. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tomicach
Jadwiga Kwarciak

Klauzula Informacyjna dla celu przeprowadzenia rekrutacji

Nabór na stanowisko (27.07.2021)