Dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 01 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 01 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. , wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w ww. okresie wynosi:
1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,22 zł miesięcznie,
2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,58 zł miesięcznie
3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,70 zł miesięcznie.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 01 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do dnia 30 kwietnia 2018 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:
1. kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energi)
2. rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego udziela pracownik GOPS parter, pok. nr 1, tel. 33 82 32 647 wew. 31
– tam również można uzyskać druk wniosku i złożyć wniosek.

OPŁATY:
Wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej – art. 4 zał. I p.53 pp.2 Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827.
Zryczałtowany dodatek energetyczny zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest wolny od podatku dochodowego.

PODSTAWY PRAWNE:
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.220 z późn. zm.)
2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 z późn. zm.)
3. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego od 01 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. (M.P. z 2017 r., poz. 394).
4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 361 z późn. zm.)