Rozwój Pomocy Społecznej – edycja 2021

Gmina Tomice otrzymała od Wojewody Małopolskiego wsparcie finansowe na realizację zadań pomocy społecznej w 2021r., stanowiącego kluczowy obszar działań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Celem wsparcia jest inspirowanie do zmian ukierunkowanych na poprawę dostępności do usług pomocy społecznej, rozwój pracy socjalnej oraz podniesienie jakości działalności Ośrodków.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Całkowity koszt zadania na terenie Gminy Tomice w roku 2021 wynosi: 27.000,00 zł.

Wartość dofinansowania z budżetu Wojewody Małopolskiego wynosi : 21.600,00 zł

W ramach dotacji sfinansowane będą działania w zakresie podniesienia jakości działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych.

Rozwój Pomocy Społecznej – edycja 2021

Rozwój Pomocy Społecznej – edycja 2021