Nabór na stanowisko (10.09.2020)

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach
 ogłasza nabór na stanowisko:

wychowawca w placówce opiekuńczo-specjalistycznej w Woźnikach,
wychowawca w placówce opiekuńczej w Tomicach

w ramach projektu „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice”

na umowę o pracę na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu, praca od poniedziałku do piątku w godz.14.00 do 18.00)

1.   WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:

a) wykształcenie wyższe:
– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
b) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 5-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
c) Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
d) Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
e) Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) Kandydat posiada pełną zdolności do czynności prawnych;
h) Kandydat posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
i) Kandydat posiada obywatelstwo polskie.

2. GLÓWNE OBOWIĄZKI

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą uczęszczającymi do placówki, do jej obowiązków będzie należało:

 1. Opieka i prowadzenie pracy wychowawczej z podopiecznymi PWD
 2. Realizacja Indywidualnych Planów Działania, prowadzenie dokumentacji świetlicy i podopiecznych,
 3. Współpraca z rodzicami i rodzinami podopiecznych, ze szkołą, do której uczęszcza dziecko, z podmiotami leczniczymi, w razie wystąpienia potrzeby, innymi podmiotami ważnymi w zakresie wsparcia dziecka i rodziny.
 4. Prowadzenie bezpiecznych i odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom dzieci zajęć z grupą, w tym zajęć sportowo-ruchowych, prowadzenie zajęć wychowawczych z dzieckiem, pomaganie w odrabianiu lekcji i nauce.
 5. Zapewnienie warunków harmonijnego rozwoju dzieciom i młodzieży
 6. Realizacja działań zgodnie z zapisami w projekcie

Wymagane predyspozycje i kompetencje:
empatia, tolerancja, cierpliwość, czujność, wytrwałość i konsekwencja, opiekuńczość, wrażliwość oraz znajomość psychologii.

3.   WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys – CV,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. Kserokopie świadectw pracy,
 6. Referencje (w przypadku posiadania takich),
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, klauzula informacyjna RODO dla osób aplikujących na stanowisko wychowawcy (załącznik)
 8. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa dokonane umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia niezbędne będzie stosowne zaświadczenie),
 9. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej oraz o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (w przypadku gdy występują).
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku wychowawcy.

Dokumenty należy składać lub przesłać do: 25 września 2020 r. w godz. pon. od 7-16, wt.-czw. 7-15, pt.7-14, pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach ul. Wadowicka 49 – z dopiskiem „Nabór na stanowisko wychowawcy”. Wybrane osoby zaproszone zostaną na rozmowę rekrutacyjną.

Informacji dodatkowych udziela Kierownik GOPS Tomice -Jadwiga Kwarciak, nr tel. 33/823 26 47.

Inne informacje:

1. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
2. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.
 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach
Jadwiga Kwarciak