Rekrutacja ciągła do placówek wsparcia dziennego (11.02.2021)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że nadal trwa rekrutacja dzieci do udziału w zajęciach organizowanych w Placówkach Wsparcia Dziennego w Gminie Tomice.

Gmina Tomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice”.

W ramach projektu zostały utworzone trzy placówki wsparcia dziennego:
1. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Tomicach – ul. Floriańska 16
2.
Placówka Opiekuńcza w Tomicach – ul. Dworska 9a
3.
Placówka opiekuńczo-specjalistyczna w Woźniakach – ul. Wadowicka 133

Celem głównym projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznemu i ubóstwa oraz wspieranie rodziny poprzez działania obejmujące zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży do 18 roku życia (na podstawie numeru PESEL), oraz ich rodziców, poprzez organizację zajęć dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb dzieci oraz rozwinięcie kompetencji kluczowych. Celem nadrzędnym jest wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie skutecznego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, sprzyjający prawidłowemu jej rozwojowi.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać z strony internetowej Urzędu Gminy Tomice, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach oraz osobiście z Biurze projektu. Formularze zgłoszeniowe należy składać w ww. instytucjach lub we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy.

Rekrutacja polega na przyjmowaniu dokumentów zgłoszeniowych. Kandydaci są oceniani przez komisję rekrutacyjną, która kwalifikuje ich zgodnie z otrzymaną liczbą punktów. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku gdy zwolni się miejsce w Placówce zostanie zakwalifikowany pierwszy uczestnik z listy rezerwowej.

Więcej informacji o rekrutacji do projektu można uzyskać w GOPS Tomice oraz w placówkach oświatowych.

Biuro projektu znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach,
ul. Wadowicka 49. Kontakt telefoniczny: 33 823 26 47

Biuro czynne jest w godzinach:
poniedziałek: 7:00 – 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 – 15:00
piątek: 7:00 – 14.00

Załączniki do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy – dane uczestnika_opiekuna
2. Formularz zgłoszeniowy – dane dziecka
3. Deklaracja uczestnictwa – rodzic
4. Deklaracja uczestnictwa – dziecko
5. Oświadczenie uczestnika projektu

Rekrutacja ciągła do placówek wsparcia dziennego (11.02.2021)