Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Data publikacji: 14 maja 2021

Znak sprawy: GOPS.061.KOL.1.2021
Tomice, dnia 14.05.2021r.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach działając na podstawie art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o Zdrowiu Publicznym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 183)

ogłasza konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego.

I. ZADANIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT

Organizacja wypoczynku letniego (kolonii) wraz z transportem i programem profilaktyki uzależnień dla dzieci z terenu Gminy Tomice w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

do kwoty – 12 000,00 zł.

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, określone w art.3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września o Zdrowiu Publicznym, tj. podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ww. ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057).
2. Zadanie ma być realizowane w okresie wakacyjnym tj. od 01.07.2021r. do 31.08.2021r.
Realizacja ma nastąpić w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju.
Wypoczynkiem kolonijnym zostanie objętych 10 osób w wieku 7 – 16 lat.
3. Czas trwania kolonii letniej– turnus min.10 dni (łącznie z podróżą dojazd + powrót).
4. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym:
– wykwalifikowaną kadrę spełniającą wymogi określone w art. 92 c, 92 p ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) o kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie organizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, potwierdzonych dokumentami kwalifikacyjnymi do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą – minimum jedna osoba na grupę piętnastoosobową,
– osoby odpowiedzialne za realizację programu profilaktycznego (przynajmniej jedna) powinny mieć przygotowanie w zakresie prowadzenia grupowych zajęć profilaktycznych w zakresie uzależnień dla dzieci i młodzieży,
– przynajmniej 1 rok doświadczenia w zakresie organizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
5. Wykonawca zapewni dowóz i opiekę w czasie przewozu dzieci z parkingu przy Urzędzie Gminy w Tomicach, 34-100 Tomice, ul. Wadowicka 51 do miejsca wypoczynku i z powrotem na parking przy Urzędzie Gminy w Tomicach.
6. Wykonawca zapewni dzieciom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW obejmujące przewóz osób i pobyt na każdego uczestnika kolonii.
7. Zakwaterowanie uczestników kolonii winno być w ośrodku wypoczynkowym murowanym spełniającym wymogi bezpieczeństwa i higieny, w pokojach max. 6 – osobowych (oddzielnie dla chłopców i dziewczynek) o standardowym, sprawnym wyposażeniu, łóżka pojedyncze, bez dostawek, przy czym łazienki winny znajdować się w budynku zakwaterowania, bez ograniczeń w korzystaniu z ciepłej i zimnej wody (aktualne zdjęcia, foldery obiektu i przylegającego terenu z uwzględnieniem pokoi, łazienek, stołówki).
8. Położenie ośrodka wypoczynkowego powinno być w miejscowości nadmorskiej z kąpieliskiem dopuszczonym do użytkowania w odległości do 1000 m od ośrodka.
9. Wykonawca zapewni korzystanie z kąpielisk wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, spełniających warunki określone przepisami prawa pod opieką wychowawców i przynajmniej jednego ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami.
10. Uczestnicy kolonii winni mieć zapewnione:
– wyżywienie na stołówce znajdującej się na terenie ośrodka
– pierwszy posiłek w dniu przyjazdu (obiad lub obiadokolacja), a ostatni w dniu powrotu z kolonii (śniadanie lub obiad, zależnie od pory wyjazdu)
– minimum 3 posiłki dziennie + podwieczorek
– dostęp do napojów typu: woda, herbata
– suchy prowiant na wycieczki całodniowe oraz w dniu powrotu z kolonii
11. Program kolonii powinien obejmować:
– program zajęć profilaktycznych
– zajęcia rekreacyjno-sportowe
– wycieczki autokarowe całodniowe
– rejs statkiem
– wycieczki krajoznawcze po okolicy
– kąpiele i plażowanie
– ogniska, dyskoteki.
12. Wykonawca zapewni opiekę medyczną ze strony stałej pielęgniarki i dochodzącego lekarza oraz podstawowy zestaw leków i innych środków pomocy doraźnej.
13. W okresie realizacji zadania wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad i środków bezpieczeństwa w celu zapobiegania COVID-19 wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
14. Do przedkładanej oferty wykonawca dołączy opis miejsca pobytu dzieci ze wskazaniem adresu, opisu bazy, program kolonii, program profilaktyczny, harmonogram działań w zakresie realizacji zadania oraz kosztorys z uwzględnieniem rodzaju kosztów.
15. Środki pochodzące z budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.

IV. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY I DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO OFERTY

1. Oferty należy składać przygotowane wg wzoru oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – Formularz Ofertowy.
2. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) Szczegółowy opis planowanego zadania,
2) Informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
3) Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4) Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę,
5) Pozostałe informacje gwarantujące rzetelne wykonania zadania.
3. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą: Organizacja wypoczynku letniego (kolonii) wraz z transportem i programem profilaktyki uzależnień dla dzieci z terenu Gminy Tomice w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju.
4. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Podmiotu składającego ofertę.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach lub przesłać na adres pocztowy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach, 34-100 Tomice, ul. Wadowicka 49.
2. Oferty przesłane w inny sposób (np. pocztą elektroniczną lub faksem) nie będą brały udziału w konkursie.
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 17 czerwca 2021r. godz. 12.00
4. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Konkurs Ofert – (proszę wymienić rodzaj zadania).
Nie otwierać przed 17 czerwca 2021r. godz. 12.15
5. Datą złożenia oferty jest data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach (nie data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą).
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Oferty zostaną otwarte w dniu 17.06.2021r., godz. 12:15.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Oferty podlegać będą opiniowaniu przez komisję konkursową pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Oferty niezgodne z warunkami określonymi w ogłoszeniu, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone, co oznacza, że nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
3. Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych ofert w oparciu o Kartę oceny oferty, stanowiącej załącznik w sprawie ogłoszenia konkursu. Przewiduje się następujące kryteria oceny:
1) FORMALNEJ:
a) Czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot ;
b) Czy oferta została złożona w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
c) Czy oferta została złożona w sposób wskazany w ogłoszeniu o konkursie (na odpowiednim formularzu);
d) Czy zadanie z oferty jest zgodne z zadaniem konkursowym;
e) Czy oferta została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu, KRS, innego właściwego rejestru, ewidencji lub stosownego pełnomocnictwa;
f) Czy oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki.
2) MERYTORYCZNEJ:
a) Termin realizacji zadania mieści się w ramach czasowych w ogłoszeniu o kursie. (od 0 do 1 pkt)
b) Wnioskowane środki finansowe są zgodne z wysokością środków określonych w ogłoszeniu konkursowym. (od 0 do 1 pkt)
c) Beneficjentami zadania będą osoby określone w ogłoszeniu o konkursie. (od 0 do 1 pkt)
d) Możliwość realizacji zadania ( od 0 do 43 pkt)
i. Kwalifikacje osób przy udziale których podmiot składający ofertę planuje realizację zadania, w tym ich adekwatność do zakresu przedstawionego w ofercie zadania (od 0 do 10 pkt);
ii. Harmonogram realizacji zadania, w tym jego spójność z zakresem rzeczowym zadania ( od 0 do 8 pkt);
iii. Kalkulacja planowanych kosztów realizacji zadania, w tym czytelność, adekwatność kosztów ( od 0 do 8 pkt);
iv. Posiadane zasoby rzeczowe, które mogą zostać użyte podczas realizacji zadania, w tym opis warunków lokalowych pomieszczeń, w których planowana jest realizacja zadania (od 0 do 9 pkt);
v. Atrakcyjność programu wypoczynkowego (od 0 do 8 pkt).
e) Opis realizacji zadania w ofercie, w tym szczegółowość, kompletność, spójność opisu planowanego sposobu realizacji zadania (od 0 do 5 pkt);
f) Ocena wcześniejszej działalności, doświadczenia podmiotu składającego ofertę, jeżeli działalność ta dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert (od 0 do 9 pkt).
4. Maksymalna ocena, jaką może uzyskać oferta wynosi 60 punktów.
5. Oferta zostanie oceniona negatywnie oraz nie podlega dalszej ocenie, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z następujących przesłanek:
a) Termin realizacji zadania nie mieści się w ramach czasowych w ogłoszeniu o konkursie;
b) Wnioskowane środki finansowe nie są zgodne z wysokością środków określonych w ogłoszeniu konkursowym;
c) Beneficjentami zadania nie są osoby określone w ogłoszeniu o konkursie.
6. O wyborze oferty oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania ostateczną decyzje podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach w oparciu o ocenę komisji konkursowej.

VII. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

1. Otwarcie ofert odbędzie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomicach w dniu 17 czerwca 2021r., godz. 12:15.
2. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi z dniem zatwierdzenia przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach protokołu z posiedzenia komisji konkursowej, nie później niż 7 dni roboczych od daty otwarcia ofert.
3. Konkurs podlega unieważnieniu jeżeli:
a) Nie złożono żadnej oferty;
b) Żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

VIII. TERMIN I SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW

1. Wybór najkorzystniejszej oferty bądź brak wyboru oferenta zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tomicach oraz na stronach internetowych pod adresem: tomice.pl, gops.tomice.pl niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy zawiadomienia o wyborze na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH

1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. OSOBY PO SPRONIE ZAMAWIAJACEGO UPRAWNIONE DO PORPOZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Dorota Gołąb, nr telefonu (33) 82 33 210 wew. 33,
e‐mail: gops@tomice.pl ; dgolab@gopstomice.pl
2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków dotyczących realizacji zadania w godzinach pracy, tj.
poniedziałek 7.00 do 16.00, wtorek – czwartek 7.00 – 15.00, piątek 7.00 – 14.00

XI. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

1. Ofertę cenową zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia – Formularz Ofertowy.
2. Zezwolenie na organizację imprez turystycznych, o których mowa w art. 22 ust.2 ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2139 z późn. zm.) ważne co najmniej do 31 sierpnia 2021r.
3. Referencje, w tym właściwego dla organizatora Kuratorium Oświaty, potwierdzające doświadczenie w zakresie organizacji kolonii dla dzieci.
4. Wykaz kadry – wychowawców wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje.
5. Kserokopię polisy ubezpieczeniowej OC prowadzonej działalności.
6. Program wypoczynku.
7. Program profilaktyczny.
8. Charakterystyka miejsca zakwaterowania i zdjęcia obiektu.
9. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.
10. Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych.
11. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
12. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym.
13. Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł
Oświadczenie, że podmiot składający ofertę zgodnie z art.21 ustawy z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020r. poz.152 z poźn. zm.) sprawdził, czy dane zatrudnianej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).
14. Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. – podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 183).
15.Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia

XII. ZASTRZEŻENIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert, możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert oraz możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tomicach
(-) Jadwiga Kwarciak

Załączniki:
– Formularz ofertowy- załącznik nr 1
– Wzór umowy- załącznik nr 2
– Klauzula informacyjna – załącznik nr 3