Nabór na stanowisko: Asystent rodziny

Data publikacji: 2 lipca 2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny na umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie zadaniowym.

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:
a) Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w art.12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) Wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 –letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
d) Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
e) Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
f) Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) Posiada pełną zdolności do czynności prawnych.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
a) Biegła znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 poz. 1507), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 2020 poz. 256), ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. rok 2020 poz. 218), ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (Dz. U. z 2019 poz. 473), oraz podstawowe zagadnienia określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
b) znajomość metodyki pracy z rodziną i dzieckiem
c) Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
d) Dyspozycyjność,
e) Dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows),
f) Preferowane udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi i rodziną,
g) Uprawnienia do kierowania pojazdem osobowym,
h) Samochód prywatny.

3. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
a) Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym lub zespołem interdyscyplinarnym,
b) Udzielanie pomocy osobom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
c) Udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
d) Udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
e) Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
f) Udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym uzyskaniu zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
g) Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
h) Współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka lub placówką opiekuńczo- wychowawczą, w której umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo- wychowawczej,
i) Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
j) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
k) Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
l) Sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
m) Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupą roboczą, pracownikiem socjalnym,
n) Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań okaże się niezbędna.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:
a) List motywacyjny,
b) Życiorys – CV,
c) Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) Kserokopie świadectw pracy,
g) Referencje (w przypadku posiadania takich),
h) Własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, klauzula informacyjna RODO dla osób aplikujących na stanowisko asystenta rodziny (załącznik)
i) Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa dokonane umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe ( w przypadku zatrudnienia niezbędne będzie stosowne zaświadczenie),
j) Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej oraz o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (w przypadku gdy występują).
k) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny.

Dokumenty należy składać lub przesłać do: 17 lipca 2020 r. w godz. pon. od 7-16, wt.-czw. 7-15, pt.7-14, pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach ul. Wadowicka 49 – z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystenta rodziny”. Wybrane osoby zaproszone zostaną na rozmowę rekrutacyjną.
Informacji dodatkowych udziela Kierownik GOPS Tomice -Jadwiga Kwarciak, nr tel. 33/823 26 47.

Inne informacje:
1. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
2. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach
Jadwiga Kwarciak